logo
 

Sigorta Hukuku

Ekinoks Hukuk | SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

  • Sigorta poliçeleri kapsamında gerçekleşen riskin tespiti ve danışmanlık hizmetleri,
  • Sigorta şirketlerine ve Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru için gerekli bilgi ve belgelerin temini ve takibi,
  • Sigorta şirketleri tarafından tazmini gerekecek zararların tespiti için mahkeme eliyle delil tespiti davalarının açılması ve takibi,
  • Rücu ilişkisinden doğan başvuruların yapılması ve gerekli durumlarda davalarda taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
  • Kara, hava, deniz yoluyla yük ve kargo taşımacılığı sırasında meydana gelen kazalar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarında taraf vekilliğinin üstlenilmesi,
  • Her türlü yatırım ve kredilerin risk sigortasıyla teminat altına alınması için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerin risk analizinin yapılması ve poliçe oluşturulması gibi tüm aşamaları kapsar şekilde danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Temsil ettiği sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından sigortacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması,
  • Bireysel Emeklilik, Hayat Sigortası, ve benzeri bireysel poliçelere ilişkin gerekli takip, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Sözleşmelerle ve-veya yasalarla yaptırılması zorunlu sayılan, Sigorta poliçelerinin yaptırılmasını ve yaptırılmamasının doğan taraf yükümlülüklerinin takibi ve neticelendirilmesi,

Hukuk büromuzun faaliyet alanı kapsamındadır.